Nguyễn Trà
 • Nguyễn Trà
 • Ban Giám đốc
 • Phó Giám đốc phụ trách
 • 0913312786
 • ntra@quangngai.edu.vn
 • Thị Trấn Chợ chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Ngọc Tân
 • Nguyễn Ngọc Tân
 • Ban Giám đốc
 • Phó Giám đốc
 • 0914182215
 • tanttst@gmail.com
 • Phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Trần Minh Phương
 • Trần Minh Phương
 • Ban Giám đốc
 • Phó Giám đốc
 • 0914016888
Phạm Hồng Thành
 • Phạm Hồng Thành
 • Ban Giám đốc
 • Phó Giám đốc
 • 0905062000
 • thanhttst@gmail.com
 • Phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi